Privacybeleid van https://demural.nl Website

§1 BEGINSELEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. 1. De Beheerder van uw in dit formulier verstrekte persoonsgegevens is DEMUR Krzysztof Wcisło, ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna, NIP 737-196-00-63 (BTW-nummer), REGON 120165596 (KVK-ondernemingsnummer).
 2. In overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van de Algemene Verordening Betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens van 27 april 2016, hieronder vindt u de informatie die nodig is in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.
 3. Het verstrekken van de gegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken ervan komt neer op het niet kunnen beantwoorden van de vraag, het niet kunnen opnemen van contact, het niet kunnen verlenen van diensten of het niet kunnen ontvangen van marketinginformatie.
 4. Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking op grond van uw toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.
 5. Persoonsgegevens die op de volgende website worden verwerkt, worden gebruikt om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden, op basis van uw toestemming en interesse in ons aanbod (grondslag art. 6 sec. 1 letters a en b RODO/AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 6. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende categorieën entiteiten:
  1. 1. onderaannemers, d.w.z. entiteiten die wij gebruiken voor hun verwerking;
  2. 2. aan zakenpartners wier aanbod complementair is aan het onze;
 7. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen vanaf het moment dat ze zijn verkregen door de Beheerder van persoonlijke gegevens, totdat het contract met u van kracht is geworden, en ook na voltooiing ervan met het oog op:
  1. die aanspraken doen gelden in verband met de uitvoering van een overeenkomst;
  2. te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, met inbegrip van met name de fiscale en boekhoudkundige voorschriften;
  3. u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan voor dit doel, u uw toestemming intrekt indien wij ze hebben verwerkt op basis van zogenaamde marketingtoestemming, of wij zelf vaststellen dat ze achterhaald zijn.
 8. Het is goed eraan te herinneren dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit UODO/AP - Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens van 27 april 2016. r.
 9. De Beheerder van persoonsgegevens zorgt ervoor dat de gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens relevant voor het land waarin de gegevens worden verzameld.

§2 RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE BEHEERDER

 1. In verband met de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder heeft u het recht om:
  1. toegang tot uw persoonsgegevens en een kopie ervan ontvangen;
  2. om uw gegevens te rectificeren (wijzigen);
  3. om de gegevens te wissen;
  4. BELANGRIJK! Indien u van mening bent dat er voor ons geen redenen zijn om uw gegevens te verwerken, kunt u ons verzoeken om deze te wissen.

  5. om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
  6. BELANGRIJK! U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot het enige doel om deze op te slaan of activiteiten uit te voeren zoals met u overeengekomen, indien u van mening bent dat wij onjuiste gegevens over u hebben of deze ten onrechte verwerken; of indien u niet wilt dat wij deze gegevens wissen omdat u deze nodig hebt om uw vorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen; of voor de duur van een bezwaar dat u tegen de verwerking hebt aangetekend.

  7. om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
  8. om gegevensoverdraagbaarheid;
  9. BELANGRIJK! U hebt het recht deze gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat. U kunt ons ook vragen om deze gegevens rechtstreeks naar een andere entiteit te sturen.

  10. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  11. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken

§3 DE REIKWIJDTE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Bij gebruik van de Website worden sommige gegevens automatisch opgeslagen op de servers van de Websitebeheerder met het oog op systeemadministratie of voor statistische of back-updoeleinden. De bovenstaande gegevens omvatten :
  1. de naam van uw internet service provider;
  2. IP adres;
  3. de softwareversie van uw browser;
  4. computerbesturingssysteem;
  5. systeem logs;
 2. De Beheerder van persoonsgegevens verwerkt de persoonsgegevens van :
  1. voornaam en achternaam of bedrijfsnaam;
  2. adres;
  3. e-mail adres;
  4. telefoonnummer contactpersoon

§4 MELDINGEN EN COOKIES

 1. De Eigenaar van de Website kan, om een volledige functionaliteit tijdens het gebruik van de Website en tijdens het invullen van formulieren op de Website te garanderen, mededelingen sturen over de door de Gebruiker uitgevoerde activiteiten.
 2. De Website maakt gebruik van cookies die in de browser van de Gebruiker worden geïnstalleerd. De Gebruiker heeft het recht om deze te weigeren, maar dit kan gepaard gaan met een slechte werking van sommige diensten of een volledige afsluiting van de toegang tot de Website.
 3. Cookies zijn computergegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker en die bedoeld zijn om de websites van de Website te gebruiken. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, het tijdstip van opslag op de eindapparatuur en een uniek nummer.
 4. Elke browser laat u toe de cookie-instellingen op een andere manier te beheren. Hieronder vindt u de interlinks met de relevante instructies, die door de Beheerder van de Website zijn opgesteld. Kies de webbrowser die u gebruikt uit de onderstaande lijst:
  1. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/
  2. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/
  3. Safari - https://support.apple.com/
  4. Firefox - https://support.mozilla.org/
  5. Opera - http://help.opera.com/
 5. Iedere Gebruiker heeft het recht om meningen, opmerkingen en vragen betreffende de handhaving van de vertrouwelijkheid van informatie en het privacybeleid aan de Beheerder van persoonsgegevens te richten. Daartoe dienen zij te worden gericht aan het volgende e-mailadres: [email protected]

§5 MARKETING & STATISTISCHE DIENSTEN